Privacy Policy

PRIVACY POLICY

 

Pedicure Piedi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil  ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik  doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Piedi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-              Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type  persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-              Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-              Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-              Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-              Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en in overleg met de cliënt;

-              Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Pedicure Piedi is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten

Persoonsgegevens van Cliënten worden door Pedicure Piedi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-              Administratieve doeleinde;

-              Communicatie over de behandeling met andere zorgverleners;

-              Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

-              Het declareren van een behandeling bij podotherapeuten / zorggroep

 

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-              De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Piedi de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-              NAW;

-              geboortedatum;

-              e-mail adres;

-             Telefoonnummer;

-              Geslacht;

-              huisarts;

-             foto’s kunnen gemaakt worden bij specifieke voetklachten

-             gebruik van bloedverdunners of chemokuren                                                   

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Piedi opgeslagen in een daarvoor speciaal digitaal dossier  ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-              Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie

               Voor maximaal 7 jaar.

-             conform de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst worden gegevens maximaal 15

               Jaar bewaard na de laatste behandeldatum

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling en ten behoeve van de gezondheid van de cliënt

Dit betreft andere zorgverleners maar wordt alleen in overleg met de cliënt uitgevoerd.

 Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik  hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik  de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

Bewaartermijn

Pedicure Piedi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik  bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-              Pedicure Piedi  heeft een geheimhoudingsplicht .

-              Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

-              Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of     

               Technische incidenten

       

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 


Interessante en nuttige links naar informatie over voeten en voetverzorging.

Internet bevat veel interessante en nuttige informatie, ook over voeten en voetverzorging! Hieronder vindt u een overzicht van een aantal handige en interessante links. Even klikken op de link is genoeg!

En als u nog tips voor mij heeft voor nog meer handige links, dan hoor ik dat graag!

Hieronder ziet u nu verschillende manieren om links te vermelden. Er staat steeds bij welk content type gebruikt is!

Voorbeeld - Content type "Titel, beperkte tekst en link"

Hier komt dan alle info van deze link. En nog veel meer. Hier komt dan alle info van deze link. En nog veel meer. Hier komt dan alle info van deze link. En nog veel meer.En toen waren de 200 tekens op

Voorbeeld - Content type "Titel, tekst en link (extern)"

Hier kan een tekst met onbeperkte lengte. Zelfs met een afbeelding.

Zoals: Het placenta extract activeert op natuurlijke wijze de huidstofwisseling en bevordert de huid-elasticiteit. Het placenta extract activeert op natuurlijke wijze de huidstofwisseling en bevordert de huid-elasticiteit. Het placenta extract activeert op natuurlijke wijze de huidstofwisseling en bevordert de huid-elasticiteit. 

Hieronder een Content type 'Link extern'

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland